LX500e Support videos

LX500e Support
Artikelnummer: PRI74417

1. Installatie en kenismaking

1.a Prepare for transport

2. Onderhoud en vervangen supplies

2.a Cartridge cleanen

2.b vervangen cartridge

3. Dépannage